Bůh je mé světlo a má spása.(l 27,1)

Benedikt XVI. v Bavorsku - 1.den

12. září 2006 v 9:56 | Daniel Zouhar (dle Rádia Vatikán) |  Benedikt XVI.
Mnichov. Benedikt XVI. zahájil svou čtvrtou zahraniční apoštolskou cestu, která ho přivádí do rodného Bavorska.

V příštích pěti dnech - do 14. září. Papež navštíví Mnichov, Altötting, Řezno, Freising a své rodiště Maktl na Innu.
První den byl vyhrazen oficiální části návštěvy. Po uvítacích projevech na Mnichovském letišti Benedikt XVI. zamířil na Marienplatz, kde pozdravil své rodáky a pronesl krátkou modlitbu.
V královské rezidenci se pak sešel na zdvořilostních návštěvách s německým prezidentem Horstem Köhlerem, s kancléřkou Angelou Merkel a s prezidentem spolkové země Bavorsko, Edmundem Stoiberem.
"Kdo věří, není nikdy sám." Tak zní motto apoštolské cesty Benedikta XVI. do Bavorska. Po Světovém dni mládeže v Kolíně nad Rýnem, návštěvě Polska ve stopách svého předchůdce a Světovém dni rodin ve Španělské Valencii, se Benedikt XVI. vrací do krajiny svého dětství, ale také svého povolání a pastoračního působení.
"Kdo věří není nikdy sám" - už v inaugurační promluvě pontifikátu 24. dubna 2005 se Benedikt XVI. dovolával základní přináležitosti každého pokřtěného do společenství věřících, společenství s Bohem v životě i ve smrti a velkého společenství svatých. Nyní se chce Svatý otec rozdělit o toto poselství své víry s lidmi, ze jejichž středu vyšel.
Airbus 321 italské společnosti Alitalia se Svatým otcem na palubě přistál o půl čtvrté odpoledne na mezinárodním letišti Franz Joseph Strauss v Mnichově. Benedikta XVI. přivítali podle protokolu prezident Spolkové republiky Německo, Horst Köhler s manželkou, kancléřka Angela Merkel, bavorský premiér Edmund Stoiber a arcibiskup Mnichova-Freisingu, kardinál Friedrich Wetter a další představitelé společenského a náboženského života.
Svého papeže přivítali také děti v lidových kostýmech a skandování davu - jak se už všeobecně vžilo - italskou formou jména Svatého otce.
"S velkým pohnutím dnes, poprvé od mé volby na Petrův stolec, vstupuji na zem Německa a Bavorska. Vracím se do své vlasti, mezi svůj lid s plánem navštívit některá místa, která měla v mém životě zásadní důležitost."
Benedikt XVI. hned v úvodu zrekapituloval plán své cesty. Připomněl léta strávená v Řezna a v Mnichově, kde byl arcibiskupem v letech 1977 - 1982.
"Vědom si toho, co jsem dostal, jsem zde především proto, abych vyjádřil svou hlubokou vděčnost, kterou zakouším ve vztahu ke všem, kteří přispěli k formaci mé osoby. Jsem zde však také jako Petrův nástupce, abych znovu vyjádřil a potvrdil hluboká pouta, spojující římský stolec a církev v naší vlasti."
Jako Petrův nástupce, Benedikt XVI. zdůraznil, že Bavoři vždy v rozhodujících okamžicích dějin potvrzovali oddanost Petrově stolci a katolické víře. Jak dále řekl Svatý otec, přestože se společenský kontext v mnoha ohledech změnil, jeho apoštolská cesta má být také povzbuzením k věrnosti duchovnímu odkazu, který odolal všem krizím dějin:
"Mým přáním je, aby se všichni moji spolurodáci v Bavorsku a celém Německu aktivně podíleli na předávání základních hodnot křesťanské víry občanům zítřka. Velmi rád bych mou návštěvu rozšířil i na ostatní části Německa, abych se setkal se všemi místními církvemi, zvláště s těmi, s nimiž mne pojí osobní vzpomínky. Ze všech stran a zvláště z bavorských diecézí jsem přijal mnohé projevy náklonnosti v počátcích pontifikátu. Rád proto využívám i této příležitosti k tomu, abych všem vyjádřil svou vděčnost, a přitom svěřil Prozřetelnosti možnost budoucích setkání s těmito místními církvemi."
V závěru uvítacího projevu Benedikt XVI. pozdravil také příslušníky jiných církví a církevních společenství a končil invokací Jakoba Baldeho k P. Marii, Patronce Bavorska:
Rem regem regimen regionem religionem conserva Bavaris, Virgo Patrona, tuis! - Uchovej svým Bavorům, Panno a Patronko, blaho, politické autority, zemi i náboženství!
Celá PROMLUVA Benedikta XVI. na letišti v Mnichově je ZDE
Prezident Horst Köhler ve svém projevu zdůraznil privátní rozměr papežovy návštěvy. Řekl, že "Benedikt XVI. si přál navštívit svou vlast, místa odkud pochází, rodné město, svého bratra, hroby svých rodičů a další místa, připomínající, že život je něčím, co jsme dostali od jiných." Německý prezident s uznáním zmínil ekumenické úsilí Benedikta XVI. a jeho rozhodná slova proti zneužívání náboženství k ospravedlnění teroru a války.
Z letiště zamířil Benedikt XVI. do srdce historického Michova, na Marienplatz - Mariánské náměstí. Prostranství před neogotickou radnicí dal jméno mariánský sloup, vybudovaný Maximiliánem I. roku 1638, na poděkování za ukončení švédské okupace města za třicetileté války. Právě na tomto místě, které pojme zhruba 10 tisíc lidí, se kardinál Ratzinger loučil se svou arcidiecézí 28. února 1982, po té, co byl jmenován do čela Kongregace pro nauku víry. Tehdy svěřil Bavorsko do ochrany P. Marie. Také dnes se vrátil, aby složil holt Matce Boží:
"Je to důvod k mimořádnému pohnutí, že se nacházím znovu na tomto krásném náměstí u paty Mariensäule - na místě, které v minulosti již dvakrát zásadně poznamenalo můj život."
Po pozdravech a poděkováních se Benedikt XVI. ve vzpomínkách vrátil do roku 1977, kdy byl povolán na arcibiskupský stolec v Mnichově-Freisingu, jako nástupce sv. Korbiniána. Podle legendy se tento světec vydal jako poutník do Říma. Medvěd mu na cestě roztrhal koně a svatý muž na něj za trest naložil náklad, který musel donést až do Říma. Dnes figuruje Korbiniánův medvěd také v papežském erbu. Benedikt XVI. v promluvě na Marienplatz pokračoval osobním vyznáním:
"Když jsem roku 1977 stál před obtížnou volbou zda přijmout či nikoliv jmenování arcibiskupem Mnichova a Freisingu, které by mne vytrhlo z mé milované akademické činnosti, připomněl mi tento medvěd nesoucí náklad jeden výklad sv.Augustina na 22 a 23 verš Žalmu 73. Žalmista, který se ptá, proč trpí ti, kteří stojí na Boží straně, říká: "Byl jsem pošetilý a nechápal jsem, stanul jsem před tebou jako zvíře. Jsem s tebou však neustále". Augustin, který spatřoval ve slovu "zvíře" tažné zvíře, používané rolníkem při obdělávání země, mi připomínal obraz mne samého pod nákladem biskupské služby, sarcina episcopalis. Zvolil si život člověka zasvěceného studiu a nazval "tažným zvířetem", nesoucím břemena, hodné dobytče, která táhne pluh na Božím poli, kterým je tento svět… Právě tady mu však Žalm poskytnul uklidňující osvícení: jako je tažné zvíře nejblíže rolníkovi, pod jehož vedením, koná těžkou práci, kterou mu svěřil, tak biskup ve své skromné službě je nejblíže Bohu, protože koná službu, která je důležitá pro jeho království.
Na pozadí této myšlenky biskupa z Hippony, mne medvěd sv.Korbiniana stále znovu povzbuzuje k plnění mé služby s radostí a důvěrou - před třiceti lety, jakož i nyní v mém novém úkolu - když denně říkám své "ano" Bohu. Stal jsem se pro Tebe tažným zvířetem, ale právě takto "jsem stále s Tebou" (Ž73,23). Medvěd sv.Korbiniána byl v Římě propuštěn na svobodu. V mém případě pán rozhodl jinak. Ocitám se tedy znovu u nohou Mariensäule, abych vyprošoval přímluvu a požehnání Matky Boží, tentokrát nejen pro město Mnichov a Bavorsko, ale pro univerzální Církev a pro všechny lidi dobré vůle."
Celá PROMLUVA Benedikta XVI. na mariánském náměstí v Mnichově je ZDE
Potom se Benedikt XVI. obrátil modlitbou k Matce Boží:
Svatá Matko Páně,
Naši předkové ve chvílích soužení vztyčili tady v srdci města Mnichov tvůj obraz, aby ti svěřili město a zem. Na cestách svojí každodennosti Tě chtěli stále znovu potkávat a učit se od tebe žít svůj lidský život spravedlivě; učit se od tebe, jak nacházet Boha a nacházet tak shodu mezi sebou. Darovali Ti korunu a žezlo, které byli tehdy symbolem vlády nad zemí, protože věděli, že takto budou moc a vláda ve správných rukách - v rukách Matky.
Tvůj Syn řekl svým apoštolům těsně před rozloučením: "Kdo chce být mezi vámi velký, ať je vaším služebníkem, a kdo chce být první, ať je otrokem všech" (Mk 10,43). Ty jsi v rozhodujícím okamžiku svého života řekla: "Hle, jsem služebnice Páně" (Lk 1,38) a celý svůj život jsi žila jako službu. A pokračuješ v tom během staletí. Jako jsi se kdysi v Káni tiše a diskrétně přimluvila za novomanžele, činíš tak stále: Bereš na sebe všechny starosti lidí a neseš je k Pánu, svému Synovi. Tvou mocí je dobrota. Tvá moc je služba.
Nauč nás - velké i malé, pány i služebníky - žít tímto způsobem naši odpovědnost. Pomoz nám nalézt sílu ke smíření a odpuštění. Pomoz nám, abychom se stali trpělivými a pokornými, ale také svobodnými a odvážnými, jako jsi byla Ty v hodinu Kříže. Ve svých rukách neseš Ježíška, který žehná; dítě, které je zároveň Pánem světa. Tím že neseš Toho, který žehná, jsi se Ty sama stala požehnáním. Požehnej nám, tomuto městu a této zemi! Ukaž nám Ježíše, požehnaný plod života Tvého! Pros za náš hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen!"
Setkání na Marienplatz uzavřela bavorská hymna a zápis Benedikta XVI. do pamětní knihy města Mnichova. Svatý otec se pak odebral do nedaleké královské rezidence, ve které je dnes sídlo bavorské vlády. Základní kámen rezidence byl položen už v roce 1385 a během staletí se rozrostla v jeden z největších paláců Evropy. Tam v podvečer proběhly tři zdvořilostní návštěvy soukromého charakteru. Svatý otec se sešel nejprve s prezidentem Horstem Köhlerem, který stojí v čele Spolkové republiky Německo od května roku 2004. Následovalo setkání se spolkovou kancléřkou, Angelou Merkel, ve funkci od listopadu loňského roku, a nakonec s bavorským premiérem Edmundem Stoiberem.
Kolem půl deváté je plánován odjezd Benedikta XVI. do arcibiskupského paláce, kde Svatý otec stráví dnešní a zítřejší noc. Hlavním bodem návštěvy v Michově bude zítřejší mše svatá na novém výstavišti "Neue Messe." Rádi bychom vám připomněli, že přímý přenos bohoslužby bude možné sledovat od 10 hodin na TV Noe.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Navštíví papež Benedikt XVI. podle vašeho názoru Českou republiku?

Určitě Ano
Snad Ano
Asi ne
Určitě ne

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama