Bůh je mé světlo a má spása.(l 27,1)

Červen 2006

Matka Tereza neodmítala podávání na ruku

30. června 2006 v 20:01 | Daniel Zouhar (dle redakce Res Claritatis) |  Křesťané
V posledních letech šíří 'tradicionalistické' kruhy tvrzení, že 'největším zlem v Církvi je přijímání vestoje a na ruku' a odvolávají se přitom na údajné výpovědi Matky Terezy.
Mluvčí 'Misionářek lásky' vysvětlila, že blahoslavená Matka Tereza nikdy neoznačila přijímání na ruku za rouhání. Sestra M. Elisabeth MC to napsala v dopise, který má k dispozici agentura Kathnet. Matka Tereza by nikdy neodporovala rozhodnutí Církve; pouze povzbuzovala své sestry, aby přijímaly do úst.
Zdroj: Kathnet

Vatikán otevře další archivy

30. června 2006 v 19:58 | Rádio Vatikán |  Z církve
Vatikán. Papež Benedikt XVI. rozhodl, že s účinností od 18. září zpřístupní vatikánské archivy veškerou dokumentaci vztahující se k pontifikátu papeže Pia XI., tedy období od 6.února 1922 do 10.února 1939. Rozhodnutí se týká jak fondů Vatikánského tajného archivu, tak i Archivu 2.sekce Státního sekretariátu, jakož i dalších archivních složek Vatikánského státu. Uvádí se to v dnes vydaném komuniké.

Církev je vždy na straně chudých

30. června 2006 v 19:57 | Rádio Vatikán |  Z církve
Vatikán. Benedikt XVI. dnes přijal na audienci nového velvyslance Uruguaye při Svatém Stolci, který mu předal své pověřovací listiny. Nový velvyslanec Mario Juan Bosco Cayota Zappettini má 70 let a působí také jako místopředseda Křesťanskodemokratické strany a je členem Třetího čádu sv.Františka.

Výzkum na embryích je etickým proviněním

30. června 2006 v 19:57 | Rádio Vatikán |  Z církve
Paříž. Paříž - Jako velké "etické provinění" označuje Francouzská biksupská konference rozhodnutí Evropského parlamentu, kterým se schválilo financování výzkumu na živých embryích. "Embryo nemůže být pokládáno za předmět laboratorních experimentů, je to lidská bytost," zdůrazňují v prohlášení biskupové. Schválení normy je o to více zarážející, že v některých členských zemích je podobný výzkum zakázán. Církev tímto postojem pdole biskupů nechce bránit vědeckému výzkumu, ale pouze apelovat na všechny zodpovědné instituce, aby respektovali důstojnost lidské osoby. Přijatá norma je však v základním rozporu s tímto etickým principem.

Slovenští a maďarští biskupové si odpustili křivdy

30. června 2006 v 19:56 | Rádio Vatikán |  Z církve
Ostřihom. Slovenští a maďarští biskupové se společně setkali včera v maďarské Ostřihomi. V průběhu společné liturgie ocenili předsedové obou biskupských konferencí, František Tondra a kardinál Peter Erdo, více než tisíciletou společnou historii, která spojuje křesťany v obou zemích. Přestože se tato historie neobešla bez mnoha křivd, biskupové v závěru liturgie vyjádřili vůli k vzájemnému odpuštění a k novému pokračování na cestě vzájemné spolupráce mezi církvemi obou zemí.

Jakub Menší: víru třeba vyjadřovat konkrétně

30. června 2006 v 19:55 | Rádio Vatikán |  Homilie
Katecheze z generální audience Sv.Otce z 28.6.2006
Drazí bratři a sestry,
vedle postavy Jakuba Většího, Zebedeova syna, se v evangeliích objevuje ještě jeden Jakub, který bývá nazýván Menší. Také on je v seznamu dvanácti apoštolů, které si osobně Ježíš zvolil, a bývá obvykle uváděn s dodatkem "syn Alfeův" (srv. Mt 10,3; Mk 3,18; Lk 5; Sk 1,13). Bývá často ztotožňován s dalším Jakubem, zvaným "Mladší", synem Marie (srv. ibid.), jež by mohla být "Marií Kleofášovou", která podle čtvrtého evangelia stála pod křížem spolu s Ježíšovou matkou (srv. J 19,25). I on byl původem z Nazareta a pravděpodobně byl Ježíšovým příbuzným (srv. Mt 13,55; Mk 6,3), který je podle semitského způsobu nazýván "bratrem"(srv. Mk 6,3; Gal 1,19). Skutky apoštolů zdůrazňují, že tento apoštol měl v Jeruzalémské církvi vůdčí postavení. Na apoštolském koncilu, který se tam konal po smrti Jakuba Většího, prohlásil spolu s ostatními, že pohané mohou být přijímání do Církve, aniž by se museli předem podřizovat obřízce (srv. Sk 15,13). Sv.Pavel, který mu připisuje zvláštní vidění Vzkříšeného (srv. 1 Kor 15,7), když mluví o své návštěvě Jeruzaléma, zmiňuje ho dokonce před Kefasem-Petrem, a označuje za "sloupy" této církve oba zároveň. Žido-křesťané ho považují za svou autoritu. Je mu připisován List, zvaný Jakubův, který je součástí novozákonního kánonu. Nepředstavuje se tam však jako "bratr Páně", ale jako "služebník Boha a Pána Ježíše Krista" (Jak 1,1).

V Koreji přibývá katolíků - ale spíše těch formálních

30. června 2006 v 19:55 | Rádio Vatikán |  Z církve
Soul. Počet katolíků v Jižní Koreji stále stoupá. Podle posledních statistik zveřejněných Korejskou biskupskou konferencí bylo v roce 2005 pokřtěno o necelé 3% více dětí než v předchozím roce. Nárůst katolíků v Koreji byl rovněž potvrzen Národním statistickým úřadem. Celkový počet osob hlásících se ke katolické církvi je v Jižní Koreji 4 600 tis., což představuje 9,5% populace. Zpráva Korejské biskupské konference však zároveň připouští, že spíše klesá počet skutečně praktikujících věřících. Těch, kteří nebyli u sv.zpovědi v posledních třech letech, je až 36,4% ze všech pokřtěných. Mírný pokles zaznamenává také počet zájemců o vstup do semináře.

Bibli čtou nejvíce Francouzi

30. června 2006 v 19:54 | Rádio Vatikán |  Z církve
Řím. Bibli vlastní téměř každá rodina, ale málokterá ji studuje. Toto zjištění vyplývá z průzkumu Mezinárodní biblické společnosti (Abu), který probíhal ve třech evropských státech: Itálii, Španělsku a Francii v minulých třech letech. Podle aktuálně zveřejněných ukazatelů čte individuálně bibli 55% Francouzů, 52% Španělů a 42% Italů. Pokud jde o skupinové čtení bible, nejvíce se mu daří opět ve Francii, Itálie je na druhém místě a Španělsko na třetím. Nejčastější formou meditace biblických textů je ve všech zemích homilie kněze v kostele. Těch, kdo se věnují návštěvám katechezí pro lepší porozumění biblickým textům, je však pouze čtvrtina z počtu praktikujících katolíků ve všech třech zemích. Velká většina katolíků je naopak ochotna při rozšiřování bible spolupracovat s jinými křesťanskými církvemi

Kardinál Dias se rozloučil s Indií

30. června 2006 v 19:51 | Daniel Zouhar |  Z církve
Bombaj. Indický kardinál Ivan Dias, arcibiskup Bombaje se v pondělí v místní katedrále rozloučil slavnostní bohoslužbou se svojí diecézí, odkud odchází do Vatikánu, kde se stane prefektem Kongregace pro evangelizaci národů. Během bohoslužby, které se účastnilo více, jak 4000 lidí a to i nekatolíků, kardinál Dias řekl, že Indie potřebuje nejen hospodářský rozvoj, ale také duchovní, protože budoucnost lze budovat jen na pravdivých hodnotách. Nový šéf vatikánského misijní úřadu připomněl, že hranice zlu mohou klást pouze trvalé morální hodnoty a zmínil přitom tři největší bolesti Indie: etnický šovinismus, kastovní uspořádání společnosti a korupci. Vyjádřil také naději, že indičtí politici se začnou více zabývat těmi nejchudšími vrstvami, stojícími na okraji společnosti. Kardinál Dias zdůraznil velký vklad indické církve do oblasti vzdělávání a zdravotnictví a připomněl, že církev v Indii nikdy nezneužívala úspěchů své práce k proselytismu. Kardinálovi Diasovi na závěr bohoslužby poděkovali také místní představitelé nekřesťanských náboženství za jeho neúnavnou práci ve věci mezináboženského dialogu. 70-letý kardinál Dias byl Benediktem XVI. povolán do Říma v květnu letošního roku. Někteří komentátoři to považují za vstřícný krok, který je odpovědí na napětí, vzniklé mezi Indií a Vatikánem po té, co papež upozornil na znepokojující projevy náboženské intolerance v Indii, která po bouřlivé diskusi v Indickém parlamentu reagovala na jeho slova dočasným stažením svého velvyslance u Svatého stolce.

Papež ocenil víru Litevců

30. června 2006 v 19:50 | Daniel Zouhar |  Z církve
Vatikán. Papež Benedikt XVI. dnes zaslal list adresovaný arcibiskupovi Kaunasu Sigitasu Tamkevičiusovi v souvislosti s 80. výročím založení litevské církevní provincie.
V dopise vyjadřuje Svatý otec vděčnost litevským věřícím za svědectví víry, které prokázali zvláště v době komunismu a sovětské nadvlády. Litevskou církevní provincii založil r.1926 papež Pius XI. Apoštolskou konstitucí Lituanorum gente. "Jak nás poučují příklady dějin, špatné užití svobody vede ke zničení skutečné tváře člověka, stvořeného k obrazu a podobenství Božímu. Přeji si, aby litevští katolíci uměli stále lépe odpovídat na otcovskou lásku Boha," uvádí se v dopisu Benedikta XVI.

Promluva Benedikta XVI. před modlitbou Anděl Páně

30. června 2006 v 19:50 | Benedikt XVI. |  Homilie
Petrův nástupce koná službu věroučné i pastorální jednotě Božího lidu...
Drazí bratři a sestry,
dnes si slavnostně připomínáme svaté Petra a Pavla, "apoštoly Krista, sloupy a základy Božího města", jak se zpívá v dnešní liturgii. Jejich mučednictví je pokládáno za pravý a vlastní zrod římské Církve. Tito dva apoštolové vydali svá nejvyšší svědectví v nevelké časové i prostorové odlehlosti: tady v Římě byl svatý Petr ukřižován a svatý Pavel nedlouho poté sťat. Jejich krev se slila jakoby v jediné svědectví Kristu, což vedlo sv.Ireneje, biskupa Lyonu v polovině 2.století, aby mluvil o "Církvi založené a zbudované dvěma nejslavnějšími apoštoly Petrem a Pavlem" (Proti herezím 3,3,2). O něco později pak v severní Africe Tertullián zvolal: "Jak blažená je tato římská Církev! Byli to sami Apoštolové, kteří ji svou krví dali celou tuto nauku." (Předpisy proti heretikům, 36). Právě proto římský biskup, Petrův nástupce, vykonává zvláštní službu věroučné i pastorální jednotě Božího lidu, roztroušeného po celém světě.

Homilie Benedikta XVI. ze slavnosti sv.Petra a Pavla

30. června 2006 v 19:49 | Benedikt XVI. |  Homilie
Ježíšova modlitba chrání Petrovu víru
"Ty jsi Petr - Skála - a na té skále zbuduji svou církev." (Mt 16,18). Co vlastně Pán těmito slovy Petrovi říká? Jaký příslib mu dává a jakým úkolem jej pověřuje? A co říká nám; římskému biskupovi, který je Petrově stolci a dnešní Církvi? Chceme-li pochopit význam Ježíšových slov, je užitečné si připomenout, že evangelia nám podávají tři různé situace, v nichž Pán, pokaždé jiným způsobem, předává Petrovi úkol, který mu bude vlastní. Jde stále o tentýž úkol, ale z různosti situací a použitých obrazů se nám stává zřejmější, co jím Pán zamýšlel a zamýšlí.

Architekti představili stavbu, která nahradí budovu WTC

30. června 2006 v 19:42 | Daniel Zouhar (dle ČTK) |  Ze světa
Washington - Věž svobody (Freedom Tower), která má nahradit budovy Světového obchodního střediska (WTC) v New Yorku zničené při teroristickém útoku 11. září 2001, bude skleněná stavba zrcadlící oblohu zakončená anténou. Uvedli to dnes architekti při představení návrhu věže novinářům.

Akční film Rychle a zběsile pokračuje Tokijskou jízdou

30. června 2006 v 19:40 | Daniel Zouhar (dle ČTK) |  Filmy
Praha - Tokijská jízda je podtitul třetího pokračování amerického filmu Rychle a zběsile. V první kapitole diváci poznali odvrácenou tvář Los Angeles a zběsilé honičky v jeho nočních ulicích, druhý díl je seznámil s šílenými jezdci z floridského Miami. Třetí část, kterou dnes pražským novinářům představila společnost Bontonfilm, se odehrává v japonské metropoli. V českých kinech se objeví 20. července.

Keith Richards prý podepsal smlouvu na Piráty z Karibiku

30. června 2006 v 19:33 | Daniel Zouhar (dle ČTK) |  Filmy
Los Angeles - Kytarista Rolling Stones Keith Richards si přeci jen zahraje ve filmu Piráti z Karibiku. Podle internetového serveru Ananova podepsal smlouvu na třetí pokračování snímku, které přijde do kin s podtitulem Na konci světa.

Muhammad Ali se prý pouští do nového soupeře - dětské obezity

30. června 2006 v 19:30 | Daniel Zouhar (dle ČTK) |  Ze světa
Washington - Legenda světového boxu Muhammad Ali, který za svůj život porazil řadu věhlasných protivníků, se připravuje na další zápas. Pouští se prý do boje s dětskou obezitou. Na svých webových stránkách o tom píše britská zpravodajská stanice BBC.

Princ Harry se prý za trest nesmí koukat na fotbal

30. června 2006 v 19:28 | Daniel Zouhar (dle ČTK) |  Ze světa
Londýn - Za polibek svojí bývalé přítelkyně musí princ Harry, vnuk britské královny Alžběty II., údajně zaplatit vysokou cenu. Aby ho jeho současná dívka potrestala, zakázala mu jeho vášeň, fotbal. Princ se nesmí dívat na utkání Anglie s Portugalskem, které se v rámci mistrovství světa v Německu hraje v sobotu. Informovala o tom agentura DPA.

Microsoft odložil uvedení nové verze softwaru Office na trh

30. června 2006 v 19:26 | Daniel Zouhar (dle ČTK) |  Počítače a výpočetní technika
Seattle - Americká společnost Microsoft odložila uvedení nové verze kancelářského softwaru Office na trh. Firma chce tento produkt, jenž zahrnuje textový procesor Word, tabulkový kalkulátor Excel a prezentační program PowerPoint, vylepšit na základě reakcí zákazníků při jeho testování.
Společnost nyní hodlá zahájit prodej nového systému Office podnikovým klientům do konce letošního roku namísto dříve plánovaného října. Firma dále uvedla, že všem zákazníkům by měl být software dostupný začátkem příštího roku, zatímco dříve hovořila o lednu.
Analytik Brent Thill ze společnosti Citigroup uvedl, že očekává, že Microsoft podobně posune také vydání svého nového operačního systému Windows Vista. Ten se měl dostat na trh ve stejnou dobu jako nový Office, napsala agentura Reuters.

Euro: Bývalý šéf Microsoftu Jiří Devát míří do ČSA

30. června 2006 v 19:25 | Daniel Zouhar (dle ČTK) |  Počítače a výpočetní technika
Praha - Bývalý generální ředitel české a slovenské pobočky společnosti Microsoft Jiří Devát (37) se stane viceprezidentem Českých aerolinií pro informační systémy. Uvedl to internetový deník Euro OnLine.

Palestinci neustoupí tlaku Izraele, prohlásil palestinský premiér

30. června 2006 v 19:23 | Daniel Zouhar (dle ČTK) |  Ze světa
Gaza - Palestinci neustoupí tlaku Izraele a zůstanou pevní navzdory izraelské ofenzívě v Gaze i skutečnosti, že Izrael zadržel osm ministrů palestinské vlády. V prvním veřejném vystoupení od začátku nynější izraelské ofenzívy to dnes prohlásil palestinský premiér a šéf radikálního hnutí Hamas Ismáíl Haníja.